ข้อมูลความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น – ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ของเทศบาลตำบลแม่เมาะ