ติดต่อสอบถาม – ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ของเทศบาลตำบลแม่เมาะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานและการจัดการเลือกตั้ง เทศบาลตำบลแม่เมาะ โทรศัพท์ 054-340104 ต่อ 114 -115 หรือ https://www.prmaemoh.com/election64/

เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมใจใช้สิทธิ์ อย่างสุจริตโปร่งใส