สปอตประชาสัมพันธ์ – ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ของเทศบาลตำบลแม่เมาะ
ลำดับชื่อรายการดาวน์โหลดไฟล์
1.ตอนที่ 1 เลือกตั้งท้องถิ่นนั้น สำคัญไฉน
2.ตอนที่ 2 ผู้แทนที่ดี มีลักษณะอย่างไร
3.ตอนที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชน
4.ตอนที่ 4 เตรียมตัวก่อนไปเลือกตั้ง
5.ตอนที่ 5 กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
6.ตอนที่ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
7.ตอนที่ 7 เทศบาลตำบล
8.ตอนที่ 8 เทศบาลเมือง
9.ตอนที่ 9 เทศบาลนคร
10.ตอนที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบล