108 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเลือกตั้ง – ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ของเทศบาลตำบลแม่เมาะ