ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ของเทศบาลตำบลแม่เมาะ
previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม

previous arrow
next arrow
Slider
1นายเอนกแก้วกำพล
2นายจิรพิพัฒน์วงศ์เปี้ย
3นายชูชีพบุนนาค
4นายวัชระจันทวี
5นางสาววราพรละเหลา
6นางนิลุบลวินิจฉัย
1นางภัทรวดี วงค์ชัยเขต 1
2นางสาวปรานีอุทธิยาเขต 1
3นายสุเมธเปียงใจ เขต 1
4นายบุญชอบ บุญแท้เขต 1
5นางสาวโสพิมพ์นิวรรณเปี้ยไม่รับสมัครเลือกตั้ง
6นางสาวนรรจาเพียงไธสงเขต 1
7นายไวยวุฒิชุมภูงามเขต 1
8นางจันทร์เพ็ญจิ๋วบาง เขต 1
9นางสาวณิชารัศม์บรรลือพิศาลกุลเขต 1
10นายวีระยุทธยศบุรุษเขต 1
11นางเสาวลักษณ์ เตชนันท์เขต 1
12นางสาวณัฎฐ์ศศิหมูแก้วเครือ เขต 1
13นายกณวรรธน์บุญมาวงศ์เขต 1
14นายประเสริฐ วันนะวันนาเขต 1
15นายอภิชัย เกี๋ยงแก้ว เขต 1
16นายเกษมชนกชลธารเขต 1
17นางสาวบุษยารัตน์หน้าขาวเขต 1
18นางสาววราภรณ์ยารังษีเขต 1
19นายสมบัติยาวิละเขต 1
20นางสาวประภาวรรณ์ดีประสิทธิ์เขต 1
21นางนิภาพร เผ่าทหารเขต 1
22นายวุฒิชัยปกแก้วเขต 1
23นายบรรพตชัยเสนสุขเขต 1
24นางสาวจีระวรรณเวชประชาเขต 1
25นายมาโนชเครือบุญมาเขต 1
26นายสมควรอุส่าห์เขต 1
27นายสมศักดิ์เตชะเทพเขต 1
28นางสาวนัยนาทาประเสริฐเขต 1
29นางนงคราญยารังษีเขต 1
1นายจีรวุฒิทะสะโสเขต 2
2นางจินตนาโพธิ์แข็งเขต 2
3นายอบสอนทิพย์เขต 2
4นายพิพัฒน์ก๋าจารีเขต 2
5นายทวีศิลป์บุญจันทร์เขต 2
6นายศักดิ์สกลเมฆแสนเขต 2
7นางสาวภัทรานิษฐ์ผู้มีสัตย์เขต 2
8นายจรินทร์สมหวังเขต 2
9นางศรีไพสุปนเขต 2
10นางพิกุลทาสุวรรณ์เขต 2
11นายณัฐวัฒิบุญนำเขต 2
12นายพีรพงษ์อบแก้วเขต 2
13นายองอาจทองสุขเขต 2
14นายผลทายะรินทร์เขต 2
15นายคณาวุธต๊ะนางเขต 2
16นายเอกลักษณ์เกตุหัวร้องเขต 2
17นายแดนโนจิตรเขต 2
18นางสาวขนิษฐาแก้วทรัพย์เขต 2
19นางบุญธรรมกันสุขเขต 2
20นางจันทนายะสืบเขต 2
21นายสท้านมาสืบเขต 2
22นางวราภรณ์นามพิชัยเขต 2
23นายชูพันธ์ดีประสิทธิ์เขต 2
24นายรวมศักดิ์ปิลาเป็งเขต 2
25นายปัญญาสืบขจรศักดิ์เขต 2
26นายสมศักดิ์ฟูบุตรเขต 2
27ร.ต.อ.เอกภพสายจีนเขต 2
28นายสงกรานต์วัฒโลไม่รับสมัครเลือกตั้ง
29นายสายันต์อุ่นผูกเขต 2