ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ และ นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ เขตเลือกตั้งที่ 1 และ เขตเลือกตั้งที่ 2 – ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ของเทศบาลตำบลแม่เมาะ

– รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ

– รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เขตเลือกตั้งที่ 1

– รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เขตเลือกตั้งที่ 2