แนวทางการหาเสียง ปิดประกาศ ติดแผ่นป้าย สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ และ นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ – ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ของเทศบาลตำบลแม่เมาะ