ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เขตเลือกตั้งที่ 1 (ส.ถ.4/5) – ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ของเทศบาลตำบลแม่เมาะ