19 กุมภาพันธ์ 2021 – ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ของเทศบาลตำบลแม่เมาะ

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ และ นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ เขตเลือกตั้งที่ 1 และ เขตเลือกตั้งที่ 2

– รายชื่อผู้สมัครรั […]